test taboo wata aflamy

barisa u kɛli kuntaala bɛ se ka kɛ 30 ɲɔgɔn ye ka se segin 40 ma .[3] A taabolo bɛ santimɛtɛrɛ 4 ɲɔgɔn bɔ,[1] ani jiginni walekɛlen bɛ kɛ tuma caman na ka bɔ lɛri 4 la ka se lɛri 8 ma walima ka tɛmɛ o kan, wa a ka ca a la, kɔnɔbara basigilen… Continue reading test taboo wata aflamy